โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment

ปรัชญา
องค์กรธรรมาภิบาล มาตรฐานวิชาการระดับสากล ขยายผลสู่สังคมเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

วิสัยทัศน์
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ โดยเน้นภาคปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทักษะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาความเป็นเลิศของผลงานวิจัย
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

1. รูปช้างศึก อยู่ในโล่กลมโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษร
ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง หมายถึง วีรกรรม
ความกล้าหาญ และพลานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อันเป็นพระนามพระราชทานเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
2. ชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ FACULTY OF AGRICULTURE NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT เป็นแนวโค้งอยู่ด้านบนและล่างของรูปช้างศึก
อยู่ในโล่กลมโบราณ หมายถึง ความมุ่งมั่นพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์เทคโนโลยีทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
3. สีเขียวใบสักของตราสัญลักษณ์ หมายถึง ความเขียวขจี มั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนความมั่นคงยืนยงดุจดั่งไม้สักทองอันล้ำค่า ถือเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

สีประจำคณะ
ั่สีเขียวใบสัก

ต้นไม้ประจำคณะ (ดอกไม้ประจำคณะ)
ต้นสักทอง

ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 หลักสูตรระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 และหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา นอกจากจะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้จริง ในสาขาวิชาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ยังให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนภารกิจในด้านการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย

สถานที่ตั้ง
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนนครสวรรค์ – พิษณุโลก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962710 โทรสาร 055-962709

การบริหารงาน
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มีโครงสร้างการบริหารงาน
โดยแบ่งเป็น
1.1 สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ฯ
1.2 ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
1.4 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร


เว็บไซต์http://www.agi.nu.ac.th        

หลักสูตรที่เปิดสอน