โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์
Faculty of Law


ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เดิม) มาเป็น   คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ด้านการวิจัย
3. ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารงานของคณะ
คณะนิติศาสตร์ จะมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมายที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งมีสำนักงานเลขานุการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานทุก ๆ ด้านที่เข้มแข็งของคณะ  เพื่อให้งานของคณะบรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่วางไว้
นอกจากนี้  คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและมีอัตลักษณ์ 5 เก่ง คือ
เก่งงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
เก่งคน รู้จักสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
เก่งคิด ใฝ่เรียนรู้ รู้จักเหตุรู้จักผล
เก่งครองชีวิต เข้าใจว่าเมื่อเกิดปัญหาต้องมีทางออกเสมอ
เก่งพิชิตปัญหา มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี

 คณะนิติศาสตร์ 
เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ตลอดหลักสูตรเรียน 8 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร.0-5596-2249, 0-5596-2147 
โทรสาร 0-5596-2148

Website   http://www.law.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน