โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities

ประวัติความเป็นมา คณะมนุษศาสตร์เป็นคณะที่เก่าที่สุดคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 เป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งเปิดบริการการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้รับพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร” คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์จึงได้รวมกันเป็นคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์เช่นเดิม

การบริหารงานของคณะ
โครงการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขานุการคณะและ 4 ภาควิชาคือ 1. สำนักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วยงาน ธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงาน บริการศึกษา 2. ภาควิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 3. ภาควิชาภาษาตะวันออก ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ สาขาวิชาภาษาพม่า 4. ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ประกอบด้วยสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาคติชนวิทยา 5. ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล และสาขาวิชาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ทวิภาค) 1 หลักสูร 10 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาพม่าศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาดุริยางคศาสตร์สากล

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ทวิภาค) 1 หลักสูร 6 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาคติชนวิทยา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา และสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ ภาคพิเศษ (ไตรภาค) 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ เอกภาค(ครูประจำการ) 1 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 1 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาคติชนวิทยา

สถานที่ตั้ง

อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-962007 ต่อ 2009 โทรสาร 055-962000

เวปไซต์ http://www.human.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน