โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Faculty of Management and Information Science

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์
"เป็นคณะที่สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาและการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านธุรกิจและด้านการสื่อสาร ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน"

พันธกิจ
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
- ผลิตงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนและบริการทางวิชาการ
- ให้บริการทางวิชาการ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการสื่อสารแก่สังคม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ให้คณะฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์

 

 

รูปนก               สื่อถึงวิชาสื่อสารมวลชน
ลายกนก           สื่อถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย แทนการผลิตบัณฑิตที่มีความดีควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
รูปเรือใบ           แทนวิชาการบริหารธุรกิจ
แผ่นเอกสาร      แทนงานวิจัย งานวิชาการอันทรงคุณค่า
รูปธนบัตรและวงกลมเป็นรูปเหรียญ แทนวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
จุดอิเล็กตรอน    แทนองค์ความรู้ การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
อักษร Q           Quality สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกแบบรูปทรงที่มีความหมายสื่อถึงการผสานวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นำพาคณะสู่ความเจริญก้าวหน้า

สีประจำคณะ
สีน้ำเงิน หมายถึง ให้ความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อถือได้ หนักแน่น มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
สีฟ้า หมายถึง ให้ความรู้สึกแจ่มใส เต็มไปด้วยความหวัง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส

ประวัติความเป็นมา
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ชื่อเดิม : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์) เดิมเป็นภาควิชาพาณิชยศาสตร์และภาควิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เกิดขึ้นจากการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัยมีมติ (อ.ก.ม.) ให้จัดตั้งคณะใหม่โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม และ เริ่มใช้ชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ได้เห็นชอบให้ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย
งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. ภาควิชา จำนวน 5 ภาควิชา ประกอบด้วย
   1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
      1.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
      1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      1.3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
   2. ภาควิชาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   4. ภาควิชาการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
   5. ภาควิชานิเทศศาสตร์ มี 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
      5.1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
      5.2 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
      5.3 สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3. สถานศึกษาข้อมูลการค้าการลงทุนการค้าและบริการ
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีหน้าที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ มีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าการลงทุน และ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการให้บริการข้อมูลการค้าการลงทุนกับผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยและสามารถเผยแพร่ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร อาคาร 2 และอาคาร 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 0-55-96-2098 และ 0-55-96-2096  โทรสาร 0-55-96-2097

เว็บไซต์ :         http://www.bec.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน