โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

 

 

คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education

ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น คณะที่เก่าแก่ที่สุด มีประวัติการก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยเริ่มเป็นคณะแรก และคณะเดียวในวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พิษณุโลก และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่ง ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับของวงการศึกษา ทั้งของภาครัฐบาล และเอกชน นอกจากนี้ ยังผลิตมหาบัณทิตทางการศึกษาให้ออกไปเป็นผู้นำทั้งด้านการสอน การบริหาร การนิเทศ และการวิจัยทางการศึกษา โดยเน้นคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ความสามารถทางการสอน การแนะแนว และทักษะในการบริหารจัดการ

การบริหารและการจัดการศึกษา
ปัจจุบันภายใต้การบริหารงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้ 1 สำนักงานเลขานุการ 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาการศึกษาและภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การจัดการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัด การศึกษา แบ่งออก เป็น 3 ระดับ ดังนี้ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ระดับปริญญาเอกเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่ตั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ด้านหลังอาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-5596-2411, โทรสาร 0-5596-2402

สำนักเลขานุการคณะ
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคาร ED 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุ่งหนองอ้อ – ปากคลองจิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. (055) 962411 โทรสาร (055) 962402 สำนักงานเลขานุการคณะ ทำหน้าที่ให้บริการ ด้านงานธุรการการประสานงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน กาสอน การวิจัย และกิจการนิสิต ตลอดจนดำเนินการประสานงานด้านงบประมาณ ด้านอัตรากำลัง และเกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย จัดสภาพแวดล้อมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา สำนักงาน : ชั้น 2 อาคาร ED 1 โทร.0-5596-2432 ภายใน 2432 ภาควิชาการศึกษา สำนักงาน : ชั้น 1 อาคาร ED 1 โทร.0-5596-2410, 0-5596-2434 ภายใน โทร.2410, 2434 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักงาน : ชั้น 2 อาคาร ED 2 ภายใน โทร.0-5596- 2413

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาการศึกษา ดำเนินการในลักษณะหลักสูตรคู่ขนานใน 6 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาสังคม และเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา 5.2

ระดับปริญญาโท
เปิดสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5.3

ระดับปริญญาเอก
เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

Website http:// WWW.edu.nu.ac.th

 

หลักสูตรที่เปิดสอน