โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences

ปรัชญา
แหล่งหลอมรวมความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งปัญญา มุ่งสร้างคน สร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง ทางคุณธรรมจริยธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไทจากอวิชชา มุ่งสู่สังคมสันติประชาธรรม

ปณิธาน
มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญา ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ก้าวไกลสู่สังคมโลก

วิศัยทัศน์
          สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และมีจิตสำนึกเพื่อสังคม

เครื่องหมาย – ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ คือ พระมาลาเบี่ยง เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง แสงสว่างแห่งปัญญา ความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกล้าคิด กล้าพูดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม เพื่อความวัฒนาผาสุกของชาติไทยอันเปรียบได้กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนแห่งสังคม บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง พร้อมไปกับเสริมสร้างพัฒนาสังคมไทยและสร้างความเข้าใจอันดี กับสังคมโลกนำไปสู่ความไพบูลย์ศานติสุขอันยั่งยืน

สีประจำคณะ
สี คือ สีฟ้า หมายถึง สีของท้องฟ้าที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกเปรียบดั่งสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเป็นสหวิทยาการที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ทุกแขนง

ต้นไม้ประจำคณะ

ดอกไม้ คือ ดอกราชพฤกษ์

ประวัติความเป็นมา
 คณะสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 
ซึ่งเป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดบริการ การเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย
             ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทาน นามว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ จึงได้รวมตัวกันและได้รับการจัดตั้งให้เป็นคณะใหม่ในนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
             ในระยะเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่าโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขนาดใหญ่เกินไปไม่ว่าจะมองในมิติใดทำให้การบริหารเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดความคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้จัดโครงสร้างคณะใหม่ เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูง โดยจัดสาขาวิชา ซึ่งมีธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คณะสังคมศาสตร์จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะใหม่อีกครั้ง และได้ดำเนินการนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตุลาคม 2546)  เป็นต้นมา  โดยคณะสังคมศาสตร์ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและจัดการเรียนการสอน   ออกเป็น 4 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  และสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
             ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (วันที่ 16 มกราคม 2553) สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นสมควรจัดตั้งภาควิชาในคณะสังคมศาสตร์ และให้แบ่งส่วนงานภายใน  ออกเป็น 5 หน่วยงาน  คือ  สำนักงานเลขานุการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่ตั้ง
อาคารคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

การบริหารงาน
          การบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์ รับผิดชอบบริหารงาน
ในการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการคณะฯ นั้น จะมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ เป็นผู้บริหาร และมีหัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานนโยบายและแผน  หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานการเงินและพัสดุ  และหัวหน้างานกิจการนิสิต ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานด้วย

เว็บไซต์ :         http://www.social.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน