โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาลัยนานาชาติ

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University International College (NUIC)

ปรัชญา
การศึกษานานาชาติเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อความเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการมีความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกาภิวัตน์

ปณิธาน
มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เป็นสากลอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคไร้พรมแดน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ และงดงามด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถด้านการอาชีพ ด้านการสื่อสาร ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ บัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและพร้อมก้าวสู่สากลทั้งระดับภูมิภาค เช่น ASEAN และระดับโลก เป็นหน่วยงานที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based organization) และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ตราสัญลักษณ์

อักษรย่อ NUIC

สีประจำคณะ
สีม่วง ทอง ขาว
สีม่วง หมายถึง ความประณีประนอม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวหรือความสูงส่งสง่างามที่มาจากความกล้าหาญ เพราะสีม่วงเกิดจากความผสมกลมกลืนของสีน้ำเงินกับสีแดง
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สูงส่ง และสง่างาม
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ
สีทอง หมายถึง ความรุ่งเรือง ความภาคภูมิใจ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ มนุษยธรรม
สีม่วง ทอง ขาว หมายถึง ความสัมพันธ์อันงดงามของมวลมนุษยชาติ อันประกอบไปด้วย จิตใจที่สูงส่ง กล้าหาญ และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันน่าภาคภูมิใจ

ต้นไม้ประจำคณะ
ต้นสาระ

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยมติของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 94
(1/2544) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2544 แต่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545

หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

การบริหารงาน
การบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการระหว่างประเทศ และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผน วิจัย และบริการวิชาการ

สถานที่ติดต่อ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบล
ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5596 8575 หรือ 0 5596 8585
โทรสาร 0 5596 8585

Website http://www.nuic.nu.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน