ระบบ Back office กองบริการการศึกษา

ใช้ User account ของมหาวิทยาลัย สำหรับเข้าใช้งานระบบ