การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รหัสมหาวิทยาลัย 02000  ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รอบ 2  การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
กลุ่มรับ : นักเรียนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาดรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรับทั้งประเทศ) และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ
หมายเหตุ  เกณฑ์การคัดเลือก/จำนวนรับ/คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ โปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ
รหัสคณะ/ ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รอบที่ 2
สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
02020300120 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020300220 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา   
    3. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      4. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      5. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      6. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020300320 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา  
      3. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      4. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      5. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      6. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020300420 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 35
      หรือแผนการเรียนสายศิลป์คำนวณ  
    2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020300520 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020300620 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
      หรือสายศิลป์คำนวณ  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020600120 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 70
      หรือสายศิลศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
    2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020600220 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 70
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020600320 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 84
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020600420 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 35
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020600520 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020600620 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      หรือสายศิลศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020600720 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      หรือสายศิลศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020600820 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      หรือสายศิลศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020700120 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700220 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700320 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700420 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700620 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 35
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700720 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02020700820 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 35
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 35 %  
      5. ใช้ PAT 73 ค่าน้ำหนัก 35 %  
02021500120 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6. ใช้ PAT 74  ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021500220 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6. ใช้ PAT 76  ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021500320 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6. ใช้ PAT 76  ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021500420 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
      2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้าง หรือ  
      มีภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์   
      (ดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัคร)  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6. ใช้ PAT 76  ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021300120 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 35
      ที่เรียนรายวิชาชีววิทยา  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 20 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      6. ใช้วิชาเฉาพะของ กสพท. ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021200120 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 84
      2. ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม   
      3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 %  
02020400120 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 55
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02020400220 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 20 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 20 %  
02021100120 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021100220 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021100320 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021100420 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
      2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  
      3. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      4. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      5 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 %  
02021100520 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีต่อเนื่องโท) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 15 %  
      5 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 35 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021400120 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  
      5. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      6. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      7 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021400220 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021400320 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021400420 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 42
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่มีโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ที่ได้รับ  
      ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
      เป็นผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาตามประกาศ  
      จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกำหนด  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021400520 คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
      2. ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
      3. ไม่เป็นตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      5. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      6 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021000120 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 112
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021000220 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021000320 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 28
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021000420 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 %  
      4 ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 50 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
02021600120 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  140
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700120 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพม่าศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700220 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700320 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญึ่ปุ่น 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700420 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700520 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700620 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  42
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021700720 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021800120 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  140
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  
02021800220 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  49
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %  
02021800320 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  70
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 60 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 20 %  
02021800420 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  70
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %  
02021800520 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร สาขาวิชาการเงิน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02021800620 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรบัณชีบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  70
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02021800720 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  
      4 ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020800120 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์  หรือ 21
    สายศิลปศาสตร์ (คณิตศาสตร์) หรือสายศิลปศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
    2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  
      4 ใช้ PAT 75 ค่าน้ำหนัก 30 %  
02020800220 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    6. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    7. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
      8. ใช้ PAT 75 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800320 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
  คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 5 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    6. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    7. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    8. ใช้ PAT 75 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800420 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    6. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    7. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
      8. ใช้ PAT 75 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800520 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต 21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 10 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    4. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
      6. ใช้ PAT 75 ค่าน้ำหนัก 20 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800620 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    3. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    4 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
    5. ใช้ PAT 75  ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800720 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  21
    2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
    และการสื่อสาร  
    3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
    บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
    4. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
    5 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
      6. ใช้ PAT 75  ค่าน้ำหนัก 30 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 25 %  
02020800820 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  10
    กำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 2. ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด  
      และการสื่อสาร  
      3. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรค  
      บุคลิกภาพแปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพครู  
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 50 %   
      4. ใช้ PAT 75  ค่าน้ำหนัก 30 %    
02020800920 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
     (หลักสูตร 4 ปี) 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %  เกณฑ์ขั้นต่ำ 20 %  
02021900120 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมือง 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25
    การปกครอง 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02021900220 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกความสัมพันธ์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  14
    ระหว่างประเทศ 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02021900320 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
    ศาสตร์ 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02021900420 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  35
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02021900520 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  98
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02021900620 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  56
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 80 %   
02019600120 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %   
      4. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %   
02019600220 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %   
      4. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %   
02019600320 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %   
      4. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %   
02019600420 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  28
    (หลักสูตรนานาชาติ) 2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 20 %  
      3 ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 70 %   
      4. ใช้ PAT 71 ค่าน้ำหนัก 10 %   
02020900121 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  70
  ระบบกรับตรง (โควตา)  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ง กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)  2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง  
  ประเทศไทย    ตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด  (พิษณุโลก พิจิตร  
      เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี  
      จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน  
       (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสาร  
      ยืนยันการโยกย้าย)   
      3. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5    
      โดยกำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ  
      เทียบเท่าในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่  
      เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน   
      อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์  
      กำแพงเพชร อุทัยธานี   
      2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 20 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      6. ใช้วิชาเฉาพะของ กสพท. ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
          ทั้งนี้  คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% และ  
      คะแนนรวมทุกรายวิชาตามสัดส่วนที่กำหนดต้องได้  
      ไม่น้อยกว่า 40%  
02020900221 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  20
  ระบบกรับตรง (โควตา)  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ง กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) 2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง  
  ประเทศไทย    ตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัด  (พิษณุโลก พิจิตร  
    เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี  
    จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน  
     (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสาร  
    ยืนยันการโยกย้าย)   
    3. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5    
    โดยกำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ  
    เทียบเท่าในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่  
    เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน   
    อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์  
    กำแพงเพชร อุทัยธานี   
    2. ใช้ GPA 5 ภาคเรียน ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
    3. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 20 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
    4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
    5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
    6. ใช้วิชาเฉาพะของ กสพท. ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
        ทั้งนี้  คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% และคะแนนรวม  
      ทุกรายวิชาตามสัดส่วนที่กำหนดต้องได้ไม่น้อยกว่า 40%  
02020900322 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต 1. มีสัญชาติไทย 55
  โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย    2. มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันหมดเขตการรับสมัคร)  
  (แพทย์ 5 ปี)   3. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขอย่างน้อย 2 ปี   
       (นับถึงวันหมดเขตการรับสมัคร)   
      4.  เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
      ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาระดับ  
      ปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
      ให้มาสมัครสอบคัดเลือก โดยในวันสมัครต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  
      แนบมากับใบสมัคร  
      5. กรณีที่ผู้สมัครในข้อ 4 ไม่ครบจำนวนรับ ให้รับจากบุคคลทั่วไป  
      วุฒิปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและจะต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ใน  
      กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  
      สมุทรสาคร)   
      6. ใช้ GAT ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      4. ใช้ PAT 71  ค่าน้ำหนัก 10 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      5. ใช้ PAT 72 ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
      6. ใช้วิชาเฉาพะของ กสพท. ค่าน้ำหนัก 30 % เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 %  
          ทั้งนี้  คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% และคะแนนรวม  
      ทุกรายวิชาตามสัดส่วนที่กำหนดต้องได้ไม่น้อยกว่า 40%  
รวมจำนวนรับ 3,511