การรับสมัครปริญญาตรี 2564


ประกาศ แนวปฏิบัติการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (Update 7/06/2021)

ประกาศ กำหนดการจองหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ ขอยกเลิกการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และยกเลิกการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564


TCAS รอบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินดำเนินการรอบที่ 1 (Portfolio)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

โครงการพิเศษต่างๆ  ประจำปีการศึกษา 2564


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน28 สิงหาคม 2563
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 1-15 ธันวาคม 2563
3.ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท1-16 ธันวาคม 2563
4.ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์1-16 ธันวาคม 2563
5.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th20-21 ธันวาคม 2563
6.ให้ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
ของตนเองในระบบ TCAS
ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 28 มกราคม 2564
8.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 กุมภาพันธ์ 2564
9.สอบสัมภาษณ์6 กุมภาพันธ์ 2564
10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 19 กุมภาพันธ์ 2564
11.ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ TCAS64 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
22-23 กุมภาพันธ์ 2564
12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 (Portfolio) ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 2 มีนาคม 2564
13.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
3-5 มีนาคม 2564
14.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร16-17 มิถุนายน 2564
15.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256421 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด27-11-2020 15:50:56

TCAS รอบที่ 2 : โควตา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินการรับสมัครรอบที่ 2 โควตา (Quota)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  

ระบบรับตรง (โควตา)  ประจำปีการศึกษา 2564


ที่กิจกรรมกำหนดการ
1.ประชุมชี้แจงผู้บริหาร, อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน/สถาบัน28 สิงหาคม 2563
2.2.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.2 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet  ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th โดยสามารถเลือกได้สูงที่สุดไม่เกิน 3 ลำดับ8-18 กุมภาพันธ์ 2564
3.ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ8-19 กุมภาพันธ์ 2564
4.ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร และสถานะการชำระเงิน21-23 กุมภาพันธ์ 2564
5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย 5 พฤษภาคม 2564
6.ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (ยกเว้นคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)ให้ Download
แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้านและนำผลตรวจร่างกายมายื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
*สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้รอประกาศจากทางคณะแพทย์
ยกเลิก (โดยให้ Download แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายไปยื่นตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน)
7.สอบสัมภาษณ์ ยกเลิก
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
*สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้รอประกาศจากทางคณะแพทย์
ยกเลิก
9.ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS64 https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
10-11 พฤษภาคม 2564
10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th
*สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้รอประกาศจากทางคณะแพทย์ 
17 พฤษภาคม 2564
11.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
19-21 พฤษภาคม 2564
12.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร16-17 มิถุนายน 2564
13.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : 1. หากผ่านการคัดเลือกให้นำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (ตามประกาศรับสมัคร ข้อที่ 8.4)
               กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์

              2. กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด23-04-2021 16:43:57

TCAS รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2


มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินรอบที่ 3 (Admission1 และ Admission2)

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2564


ที่กิจกรรม

กำหนดการ

1.รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
7-15 พฤษภาคม 2564
2.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 126 พฤษภาคม 2564
3.ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 226-27 พฤษภาคม 2564
4.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 21 มิถุนายน 2564
5.การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรยกเลิก
6.สอบสัมภาษณ์ยกเลิก
7.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 2 มิถุนายน 2564
8.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th 
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
11-13 มิถุนายน 2564
9.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร Online16-17 มิถุนายน 2564
10.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Online21 มิถุนายน 2564

หมายเหตุกำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต้องติดตามปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ของ ทปอ. ด้วย

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด05-06-2021 10:27:49

TCAS รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ