อาคารเรียนรวม

ห้องเรียนรวมอาคาร QS

อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
 • เครื่องฉายภาพวิดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 2,500 ANSI Lumens
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 106 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 2
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,000 ANSI Limens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 280 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่องสัญญาณ
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง สำหรับลำโพงเพดาน
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง Digital Sound Processor
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องเล่น DVD / VCD /CD Player
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 180 นิ้ว
 • เครื่องแยกสัญญาณ VGA
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 660 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง ขนาด 24 ช่องสัญญาณ
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง สำหรับลำโพงเพดาน
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์
  • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์ ชุดที่ 1
  • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์ ชุดที่ 2
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง Digital Sound Processor
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 2
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 3
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 6,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Vusual Presenters
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ VGA แบบชนิดเข้า 4 ออก 1 ช่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 240 นิ้ว จำนวน 1 จอ
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ VGA
 • เครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนรวมอาคารปราบไตรจักร
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Lecture ห้องขนาด 390 ที่นั่ง (ห้องแม่ข่าย) ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด ไม่น้อยกว่า 16 Mono3 Sterero
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • กล้องโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
  • DVR control keyboard
  • black color & 3 Axis speed dome
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 8 in 8 out
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 8 in 8 out
 • เครื่อง QUAD SCREEN SPLITTER ขนาดไม่น้อยกว่า 4-segment
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องแทรกสัญญาณ PIP
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ VGA ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด (1ชุด มี 2 ตัวตัวรับ-ตัวส่ง)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ AV ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • ระบบสายสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Lecture ห้องขนาด 390 ที่นั่ง (ห้องลูกข่าย) ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • กล้องโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 4in 4out
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 4in 4out
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 in 6 out
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ VGA ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ AV ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • ระบบสายสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องลูกข่าย
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Computer ห้องขนาด 112 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • ระบบสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องเรียน 112 ที่นั่ง
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Computer ห้องขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • ระบบสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องเรียน 112 ที่นั่ง
ห้องเรียนรวมอาคารปราบไตรจักร 2
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
 • เครื่องฉายภาพวิดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 2,500 ANSI Lumens
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 120 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 2
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,000 ANSI Limens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียน

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้อาคาร

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat cialis fiyat viagra 100 mg