อาคารเรียนรวม

ห้องเรียนรวมอาคาร QS

อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
 • เครื่องฉายภาพวิดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 2,500 ANSI Lumens
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 106 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 2
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,000 ANSI Limens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 280 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่องสัญญาณ
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง สำหรับลำโพงเพดาน
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง Digital Sound Processor
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic Cardioid microphone ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องเล่น DVD / VCD /CD Player
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,500 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 180 นิ้ว
 • เครื่องแยกสัญญาณ VGA
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 660 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง ขนาด 24 ช่องสัญญาณ
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง สำหรับลำโพงเพดาน
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์
  • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์ ชุดที่ 1
  • เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 2 x 450 วัตต์ ชุดที่ 2
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง Digital Sound Processor
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว กำลังขับ 200 w ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว ชุดที่ 2
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 2
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic cardioid microphone ชุดที่ 3
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 6,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Vusual Presenters
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ VGA แบบชนิดเข้า 4 ออก 1 ช่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 240 นิ้ว จำนวน 1 จอ
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ VGA
 • เครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนรวมอาคารปราบไตรจักร
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Lecture ห้องขนาด 390 ที่นั่ง (ห้องแม่ข่าย) ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด ไม่น้อยกว่า 16 Mono3 Sterero
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • กล้องโทรทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
  • DVR control keyboard
  • black color & 3 Axis speed dome
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 8 in 8 out
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 8 in 8 out
 • เครื่อง QUAD SCREEN SPLITTER ขนาดไม่น้อยกว่า 4-segment
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องแทรกสัญญาณ PIP
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ VGA ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด (1ชุด มี 2 ตัวตัวรับ-ตัวส่ง)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ AV ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • ระบบสายสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Lecture ห้องขนาด 390 ที่นั่ง (ห้องลูกข่าย) ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • กล้องโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 4in 4out
 • เครื่องสลับสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ แบบ Matrix ขนาดไม่น้อยกว่า 4in 4out
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 in 6 out
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ VGA ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ AV ผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว ตัวรับ-ตัวส่ง)
 • ระบบสายสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องลูกข่าย
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Computer ห้องขนาด 112 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • ระบบสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องเรียน 112 ที่นั่ง
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน Computer ห้องขนาด 50 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบ Headset
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone พร้อมขาตั้ง
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 2 ตัว)
 • เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและวัตถุ 3 มิติVisual Presenters
 • จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4เครื่อง
 • จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว
 • ชุดควบคุมอัตโนมัติแบบสัมผัส
 • ระบบสัญญาณ และไฟฟ้าสำหรับห้องเรียน 112 ที่นั่ง
ห้องเรียนรวมอาคารปราบไตรจักร 2
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
 • เครื่องฉายภาพวิดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 2,500 ANSI Lumens
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์การเรียนภายในห้องเรียน ห้องขนาด 120 ที่นั่ง ประกอบด้วย
 • เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง PA Amplifire
 • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบปกเสื้อ
 • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 1
  • ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบ Dynamic microphone ชุดที่ 2
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 1
  • ลำโพงชนิด 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว ชุดที่ 2
 • เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง
 • เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ระดับ XGA ความสว่าง 3,000 ANSI Limens
 • เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และวัตถุ 3 มิติ Visual Presenters
 • เครื่องเล่น DVD / VCD / CD Player
 • จอรับภาพชนิดมือดึง ขนาด 100 นิ้ว
 • เครื่องปรับอากาศ

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียน

ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการใช้อาคาร