TH|EN

ระบบรับทราบหลักสูตร (Checo)

ระบบรับทราบหลักสูตร (Checo)
เอกสารระบบ Checo สกอ.
แนวปฎิบัติการบันทึกข้อมูลหลักสูตร เข้าระบบ CHECO ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ บนระบบ CHECO

ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2560
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (Microsoft Word)
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (.pdf)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 (Microsoft Word)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 (.pdf)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2559 (.pdf)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2560 (.pdf)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2561 (.pdf)
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2562 (.pdf)

แบบประเมิน

แบบประเมินการให้บริการงานพัฒนาหลักสูตร