ติดต่อเรา

ที่ตั้งกองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
 • งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  • 0-5596-8300
 • หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
  • 0-5596-8310 / 0-5596-8311
 • หน่วยตารางเรียน/ตารางสอน
  • 0-5596-8312
 • หน่วยรับเข้าศึกษา
  • 0-5596-8309
งานพัฒนาหลักสูตร
 • 0-5596-8318
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา / กยศ. / กรอ. / สหกิจศึกษา
 • 0-5596-8316 / 0-5596-8317
งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
 • 0-5596-8331
หน่วยอำนวยการ
 • 0-5596-8303 / 0-5596-8322