ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน

Clear Learning Outcome

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

หลักสูตร ครู-อาจารย์ประจำการ ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555

การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม/เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร(มคอ.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรระยะยาว 15 ปี พ.ศ. 2565-2579

แบบฟอร์มขอบรรจุหลักสูตรใหม่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.ตรี)

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.โท)

แบบฟอร์มตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ 2558 และการตรวจผลงานทางวิชาการ (ป.เอก)

แบบฟอร์มตัวอย่างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO

แบบฟอร์มประเด็นนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มตรวจสอบหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจสอบหลักสูตร มคอ.2 เสนอเข้าที่ประชุม

แบบฟอร์มการตรวจสอบการแก้ไขตามมติเสนอบัณฑิตวิทยาลัย


เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มติสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ระเบียบวาระที่ 3.2 การขอความเห็นชอบ แบบฟอร์มฯ

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ตัวอย่าง มคอ.2 หมวดที่ 7 ระดับปริญญาตรี

ตัวอย่าง มคอ.2 หมวดที่ 7 ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวอย่างการเขียนหมวดที่ 4 ระบุผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(LO)ระดับปริญญาตรี ผ่านสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ของรายวิชา

แบบฟอร์มผลการเรียนรู้ของรายวิชา

คำนิยามจากคู่มือ AUN-QA version3 สำหรับการเขียน แผน/ผลการเรียนรู้ของรายวิชา

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ของรายวิชา 366304 วิชาการพัฒนาหลักสูตร

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ของรายวิชา 422561 วิทยานิพนธ์ 1

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ของรายวิชา 366304 การพัฒนาหลักสูตร

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมติ(สมอ.08)

ตัวอย่าง สมอ.08 เปิดรายวิชาใหม่

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รูปแบบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ(รูปแบบบรรณานุกรม)

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ เพิ่มเติม(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (วิชากลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารตัวอย่างการจัดทำหลักสูตร

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ไทย)

การเขียน มคอ.2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(LO)ระดับปริญญาตรี ผ่านสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

นิยามหลักสูตรนานาชาติ

ตัวอย่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ตัวอย่างตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาเอก

ตัวอย่าง Prospectus ระดับปริญญาโท

ตัวอย่างปกหลักสูตร

แนวทางการเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (วิชากลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวอย่าง Concept Paper หลักสูตรเสนอที่ประชุม

ตัวอย่าง PowerPoint หลักสูตรเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย [ปรับปรุง]

รายวิชาภาษาอังกฤษ 205200-202

ตัวอย่าง สมอ.08 เปิดรายวิชาใหม่

ตัวอย่าง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

ตัวอย่าง สรุปการปรับปรุงหลักสูตรตามมติคณะกรรมการ (Last Updated 16/12/2011)

การสรุปเรื่องการขอความเห็นชอบหลักสูตรเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ

คู่มือ/เอกสาร/ประกาศ สกอ. เพื่อการเผยแพร่

มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2561

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

คู่มือ/เอกสาร สกอ. เพื่อการเผยแพร่

รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สิงหาคม ๒๕๕๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๐

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

ประกาศ-กระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ-2552

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พศ.2558

การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนและสถานการณ์การเสนอให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลหลักสูตรที่ปิด

กำหนดการส่งเอกสารเข้าที่ประชุม/แบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คู่มือการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร(ฉบับเต็ม)

คู่มือการจัดทำหลักสูตร(แยกเฉพาะตัวอย่าง มคอ.2)

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างบันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มการตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 4 รายละเอียดการตรวจสอบหลักสูตร มคอ.2 เสนอเข้าที่ประชุม

ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มการตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี 2558

ภาคผนวก 6 แบบฟอร์มการตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.โท 2558

ภาคผนวก 7 แบบฟอร์มการตรวจสอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.เอก 2558

ประกาศคุณสมบัติเข้าศึกษา/เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559


ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (Word)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (PDF)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง