ภาพกิจกรรม

๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-10-17 15:03:14

๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-08-29 16:37:04

๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ การลงนามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-08-29 16:29:39

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-08-29 16:21:52

๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-06-28 11:54:47

๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2019-06-28 10:02:26