แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
NU 07 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
NU 08 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
NU 09 คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด
NU 11 แบบขอถอนรายวิชาลงทะเบียน
NU 13 คำร้องขอย้ายคณะ/ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
NU 14 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
NU 15 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
NU 16 ขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ
NU 17 คำร้องขอลาพักการศึกษา
NU 18 คำร้องทั่วไป
NU 19 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา
NU 21 คำร้องขอใบรับรอง
NU 24 ใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร
แบบคำร้องขอใช้ห้องเรียน QS
แบบคำร้องขอใช้ห้องเรียน ปราบไตรจักร