ประวัติกองบริการการศึกษา

ประวัติกองบริการการศึกษา
      ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จนเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกวันนี้ มีสภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2511-พ.ศ.2549โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม2510 สำนักงานรองอธิการบดีในขณะนั้นจะแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น งานสารบรรณ งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยมี 8 วิทยาเขตคือ ประสานมิตร ปทุมวัน บางเขน พลศึกษาบางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัย สำนักงานรองอธิการบดี จะแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกองบริการการศึกษาในขณะนั้นว่า ฝ่ายวิชาการ ต่อจากนั้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2532 นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา7 ปี มศว.พิษณุโลก 16 ปีกองบริการการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากอง ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 วันที่ 23 สิงหาคม 2534 สำนักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต

สัญลักษณ์กองบริการการศึกษา

เมื่อคุณก้าวเข้ามา เราพร้อมให้บริการ
ความหมายสัญลักษณ์
รูปแบบ - เป็นรูปแบบตัวอักษร A ย่อมาจาก The Division of Academic Affairs
รูปคน - เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยความสะดวก
เหลี่ยมมุม - เป็นตัวแทนของผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

ความหมายของสี

สีเทา - เปรียบเสมือนมันสมอง
สีแสด - เปรียบเสมือนความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สีดำ - เปรียบเสมือนความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
คำขวัญ

สร้างบรรยากาศสดใส ใส่ใจให้บริการ มุ่งพัฒนางานเพื่อส่วนรวม

ค่านิยม

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ สร้างความดีต่อหน่วยงาน มุ่งบริการให้เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ใช้นวัตกรรมสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาให้ครบทุกภารกิจหลัก ภายในปี 2564

พันธกิจ
กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา และวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบด้วย
1. สนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา
   ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการระบบทะเบียนนิสิตและประมวลผลทางการศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาทุกระดับ อำนวยความสะดวกการใช้ห้องเรียน และพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอน จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนการให้บริการงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. สนับสนุนมาตรฐานทางวิชาการ
   ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการให้บริการทางการแก่สังคม
   เป็นศูนย์สอบให้กับสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. และหน่วยงานอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. เป็นแหล่งข้อมูล สถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
6. เป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. และหน่วยงานอื่่น ๆ

ปฏิญญากองบริการการศึกษา
เป้าหมาย (GOALS)
1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการการศึกษา เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS)
1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
3. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล สถิติ ทันสมัย พร้อมใช้
4. บุคลากรมีจิตบริการ
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านบริการการศึกษา และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS)
1. บุคลากร(Man)
ก. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการการศึกษา งานทะเบียน หลักสูตร แนะแนวการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข. บุคลากรมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศทางการบริการการศึกษา
ค. มีคณะกรรมการในการบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณ(Money)
ก. งบประมาณแผ่นดิน
ข. งบประมาณเงินรายได้
3. การบริหารจัดการ(Management)
ก. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข. การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ค. ผู้บริหารมีความรอบรู้ในการจัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ง. มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัสดุอุปกรณ์ (Material)
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์)ที่สนับสนุนการเก็บรักษาฐานข้อมูล และการให้บริการทางการศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. ให้บริการด้านการศึกษา โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการทางด้านการบริการการศึกษา
3. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาของนิสิต เพื่อนิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบให้บริการแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
5. มีการประสาน ติดตาม อำนวยความสะดวก แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
7. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีแผนการบริหารด้านงบประมาณ และพัสดุที่ชัดเจน ตลอดจนปฏิบัติตามแผน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินแผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาที่สำคัญต่อตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันการณ์

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat cialis fiyat viagra 100 mg