กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประวัติกองบริการการศึกษา
สัญลักษณ์ คำขวัญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปฏิญญา
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ประวัติกองบริการการศึกษา
 • 2510

     ในปี พ.ศ. 2510 ได้ก่อตั้ง "วิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก" ตั้งอยู่บนถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งหน่วยงานภายในสำหรับการขับเคลื่อนองค์กร ออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม และงานวิชาการ

 • 2517

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

 • 2532

     ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2532 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 • 2532

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2532 หน่วยงานภายในได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า "กอง" ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 โดยประกอบไปด้วย กองกลาง กองแผนงาน กองกิจการนิสิต และ"กองบริการการศึกษา"

 • 2546

  โลโกประจำกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

     กองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริการงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสนับสนุนวิชาการ และงานรับเข้าศึกษา

 • กองบริการการศึกษา: งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

     หน่วยสารบรรณ

     หน่วยทะเบียนนิสิตและประมวลผล

     หน่วยคอมพิวเตอร์

     หน่วยจัดการเรียนการสอน

 • กองบริการการศึกษา: งานธุรการ

     หน่วยสารบรรณ

     หน่วยงบประมาณ การเงิน

     หน่วยพัสดุ ครุภัณฑ์

     หน่วยบุคคลและสวัสดิการ

     หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

 • กองบริการการศึกษา: งานสนับสนุนวิชาการ

     หน่วยสารบรรณ

     หน่วยประชาสัมพันธ์

     หน่วยส่งเสริมและบริการวิชาการ

 • กองบริการการศึกษา: งานรับเข้าศึกษา

     หน่วยสารบรรณ

     หน่วยรับบัณฑิตศึกษา

     หน่วยรับปริญญาตรี

     หน่วยออฟเซทอัดสำเนาและจัดรูปเล่ม

     โครงการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายตำราและนวัตกรรมการเรียนการสอน