ประวัติกองบริการการศึกษา

ประวัติกองบริการการศึกษา
      ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกจนเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกวันนี้มีสภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 สํานักงานรองอธิการบดีในขณะนั้นจะแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น งานสารบรรณ งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยมี 8 วิทยาเขตคือ ประสานมิตร ปทุมวัน บางเขนพลศึกษา บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัยสํานักงานรองอธิการบดีจะแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกองบริการการศึกษาในขณะนั้นว่าฝ่ายวิชาการต่อจากนั้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมพ.ศ.2532 นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปีมศว. พิษณุโลก 16 ปีกองบริการการศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากองตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 วันที่ 23 สิงหาคม 2534 สํานักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 กองคือ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต

สัญลักษณ์กองบริการการศึกษา

ความหมายสัญลักษณ์
รูปแบบ - เป็นรูปแบบตัวอักษร A ย่อมาจาก The Division of Academic Affairs
รูปคน - เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยความสะดวก
เหลี่ยมมุม - เป็นตัวแทนของผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

ความหมายของสี

สีเทา - เปรียบเสมือนมันสมอง
สีแสด - เปรียบเสมือนความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สีดำ - เปรียบเสมือนความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
คำขวัญ

บริการรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบทะเบียนนิสิต สนับสนุนภารกิจวิชาการ มุ่งดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ

พันธกิจ
กองบริการการศึกษา กำหนดพันธกิจโดยมุ่งให้บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต อย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาแก่ คณะ/หน่วยงาน/นิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
2. สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การสนับสนุนให้บริการทางวิชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการจัดสอบ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ดำเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนด้านงานวิจัย การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
5. สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์
กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
6. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนางานอีกทั้งเป็นข้อมูลตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
7. เพื่อเป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

ปฏิญญากองบริการการศึกษา
เป้าหมาย (GOALS)
1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการการศึกษา เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1. เป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. เป็นแหล่งข้อมูล สถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
6. เป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS)
1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
3. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล สถิติ ทันสมัย พร้อมใช้
4. บุคลากรมีจิตบริการ
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านบริการการศึกษา และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS)
1. บุคลากร(Man)
ก. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการการศึกษา งานทะเบียน หลักสูตร แนะแนวการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข. บุคลากรมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศทางการบริการการศึกษา
ค. มีคณะกรรมการในการบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณ(Money)
ก. งบประมาณแผ่นดิน
ข. งบประมาณเงินรายได้
3. การบริหารจัดการ(Management)
ก. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข. การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ค. ผู้บริหารมีความรอบรู้ในการจัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ง. มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัสดุอุปกรณ์ (Material)
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์)ที่สนับสนุนการเก็บรักษาฐานข้อมูล และการให้บริการทางการศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. ให้บริการด้านการศึกษา โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการทางด้านการบริการการศึกษา
3. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาของนิสิต เพื่อนิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบให้บริการแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
5. มีการประสาน ติดตาม อำนวยความสะดวก แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
7. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีแผนการบริหารด้านงบประมาณ และพัสดุที่ชัดเจน ตลอดจนปฏิบัติตามแผน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินแผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาที่สำคัญต่อตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันการณ์

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell b374k shell