ประวัติกองบริการการศึกษา

ประวัติกองบริการการศึกษา
      ความเป็นมาเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกจนเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกวันนี้มีสภาพสืบเนื่องกันมาตั้งแต่พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2549 โดยเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2510 สํานักงานรองอธิการบดีในขณะนั้นจะแบ่งการปฏิบัติงานภายในออกเป็น งานสารบรรณ งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานศิลปวัฒนธรรม ต่อมาวิทยาลัยวิชาการได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 โดยมี 8 วิทยาเขตคือ ประสานมิตร ปทุมวัน บางเขนพลศึกษา บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหารของมหาวิทยาลัยสํานักงานรองอธิการบดีจะแบ่งการปฏิบัติงานภายในซึ่งเรียกกองบริการการศึกษาในขณะนั้นว่าฝ่ายวิชาการต่อจากนั้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยนเรศวร” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมพ.ศ.2532 นับเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลกจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา 7 ปีมศว. พิษณุโลก 16 ปีกองบริการการศึกษาได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ากองตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 108 เล่มที่ 23 วันที่ 23 สิงหาคม 2534 สํานักงานอธิการบดีแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 กองคือ กองกลาง กองแผนงาน กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต

สัญลักษณ์กองบริการการศึกษา

ความหมายสัญลักษณ์
รูปแบบ - เป็นรูปแบบตัวอักษร A ย่อมาจาก The Division of Academic Affairs
รูปคน - เป็นตัวแทนของบุคลากรในกองบริการการศึกษา ที่คอยอำนวยความสะดวก
เหลี่ยมมุม - เป็นตัวแทนของผู้มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

ความหมายของสี

สีเทา - เปรียบเสมือนมันสมอง
สีแสด - เปรียบเสมือนความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สีดำ - เปรียบเสมือนความมั่นใจ มั่นคง หนักแน่น
คำขวัญ

บริการรับเข้าศึกษา พัฒนาระบบทะเบียนนิสิต สนับสนุนภารกิจวิชาการ มุ่งดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ

พันธกิจ
กองบริการการศึกษา กำหนดพันธกิจโดยมุ่งให้บริการทางวิชาการ และกระบวนการผลิตบัณฑิต อย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาแก่ คณะ/หน่วยงาน/นิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
2. สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา
3. สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การสนับสนุนให้บริการทางวิชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการจัดสอบ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ดำเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT
4. สนับสนุนด้านงานวิจัย การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
5. สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์
กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านวิชาการแก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ดังนี้
1. เพื่อเป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
6. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ใช้งานวิจัยสถาบันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนางานอีกทั้งเป็นข้อมูลตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
7. เพื่อเป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

ปฏิญญากองบริการการศึกษา
เป้าหมาย (GOALS)
1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการการศึกษา เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตบัณฑิตทุกระดับ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1. เป็นหน่วยงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. เป็นหน่วยงานให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางด้านบริการการศึกษา โดยผ่านเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เป็นแหล่งข้อมูลทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. เป็นแหล่งข้อมูล สถิติ ทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคน
6. เป็นศูนย์สอบของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ

คุณลักษณะที่พึงมี (CHARACTERISTICS)
1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้
2. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก
3. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล สถิติ ทันสมัย พร้อมใช้
4. บุคลากรมีจิตบริการ
5. บุคลากรมีความสามารถ และเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านบริการการศึกษา และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ (INPUTS)
1. บุคลากร(Man)
ก. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการการศึกษา งานทะเบียน หลักสูตร แนะแนวการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข. บุคลากรมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศทางการบริการการศึกษา
ค. มีคณะกรรมการในการบริหารการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณ(Money)
ก. งบประมาณแผ่นดิน
ข. งบประมาณเงินรายได้
3. การบริหารจัดการ(Management)
ก. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความสามารถทางด้านบริหารจัดการ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ข. การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม
ค. ผู้บริหารมีความรอบรู้ในการจัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ง. มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัสดุอุปกรณ์ (Material)
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์)ที่สนับสนุนการเก็บรักษาฐานข้อมูล และการให้บริการทางการศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. ให้บริการด้านการศึกษา โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรองรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
2. มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการทางด้านการบริการการศึกษา
3. ให้บริการฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาของนิสิต เพื่อนิสิต ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้บริหารสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. มีระบบให้บริการแจ้งผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
5. มีการประสาน ติดตาม อำนวยความสะดวก แก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
6. มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
7. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. มีแผนการบริหารด้านงบประมาณ และพัสดุที่ชัดเจน ตลอดจนปฏิบัติตามแผน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

กระบวนการดำเนินงาน (PROCESS)
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินแผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นิสิตทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาที่สำคัญต่อตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันการณ์