การจัดการองค์ความรู้

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปี 2568
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ ประจำปี 2567