การจัดการองค์ความรู้

แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินตามแผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกอบริการการศึกษา ปีงบประมาณ 2558