การจัดการองค์ความรู้

ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KA)
ค่านิยม ACAD โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านบริการการศึกษา
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านบริการการศึกษา
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562)
" เปิดมุมมองใหม่ วิเคราะห์งานอย่างใหัตรงใจผู้บริหาร "
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559)
สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : อาจารย์เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 2 (วันที่ 24-25 มกราคม 2558)
สอนอย่างไรในบริบทของมหาวิทยาลัย “Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ระยะที่ 1 (วันที่ 24 ธันวาคม 2557)
โครงการสัมมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา ในหัวข้อ เสวนา "การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน"
การสกัดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน “การบริหารการจัดทดสอบและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ” ณ TAKUSHOKU UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
องค์ความรู้ที่ได้จากการการสัมมนา หัวข้อ “การสกัดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”​
สรุปผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเตรียมความพร้อมรับมือสหกิจ มน. แบบเต็มร้อย"
ประเด็น “ปัญหาและประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและกิจการนิสิต”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกองบริการการศึกษา ประเด็น “สิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอบ GAT PAT O-NET
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ 'กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ' (เกณฑ์ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2.6) จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Mini UKM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การทำวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้)
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การศึกษาสภาพและผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา รอบปีงบประมาณ 2554
สรุปผล AAR โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร