แบบสำรวจความต้องการรับบริการและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


แบบสำรวจความต้องการรับบริการและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำชี้แจง   แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้รับบริการ ที่มีต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการของกองบริการการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


ลิงค์แบบสำรวจ

- แบบสำรวจความคิดเห็น


QR Code แบบสำรวจ