กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม


            เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดประกวดโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีกำลังใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอนดีเด่นในระดับสถาบัน อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบแก่อาจารย์ท่านอื่นให้เกิดการกระตุ้นในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ต่อไปในวงกว้างได้ ตามนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ที่ได้มุ่งส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ต้นแบบจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอคนละ 5 นาที ต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก

          กองบริการการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพันธกิจทางด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีการปรับและนำแนวทางนโยบายรวมถึงกระบวนการในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ภายใต้พันธกิจและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเป้าประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาตินั้น การจะพัฒนาให้นิสิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ได้ คือ “อาจารย์”  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยการคัดเลือกอาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น จาก 16 คณะ 4 วิทยาลัย  จำนวนอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม รวมทั้งสิ้น 30 คน ตามเกณฑ์การพิจารณาการประกวด

          ทั้งนี้ อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร“โครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 30 รางวัล  โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถติดตามการประกาศผล พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-968-317 หรือ 080-511-0880


Gallery