โครงการอบรมพัฒนาความรู้ "พิชิตฟิสิกส์-แคลคูลัส" ให้ถนัดกว่าที่เคย"


        กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ “พิชิต ฟิสิกส์-แคลคูลัส ให้ถนัดกว่าที่เคย” เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับขีดความสามารถของนิสิตในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์และแคลคูลัส อีกทั้งให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ และแคลคูลัสที่ดีขึ้น 


Gallery