โครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องคอนเวชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง)  ให้เกียติเป็นประธานและร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผล ของสถาบันเครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวด และจัดนิทรรศการ โดยมีคณาจารย์ ครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 124 คน
การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาพธิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ และนายศรันย์ ศรีท้วม 
โดยสถาบันที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ร่วมดำเนินโครงการกับโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2563  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ

Gallery