การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563


                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ที่ร่วมดำเนินโครงการ U-School Mentoring 63 เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง) พร้อมด้วยคณาจารย์ ครู นักเรียน เข้าร่วมกว่า 50 คน ในการประชุมครั้งนี้ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายสมนึก ชูชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ซึ่งในงานดังกล่าวนักเรียนได้แสดงความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนรู้เรียนการดำเนินโครงการ ถอดบทเรียนพร้อมสาธิตและสะท้อนผลลัพธ์การเข้าร่วมโครงการให้แก่ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

Gallery