โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ Sukhothai Treasure Resort and Spa อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง) ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานได้ดำเนินกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “แนวทางจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ในช่วงสถานการณ์วิกฤต COVID-19” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ ได้ให้ความรู้และนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง และนำแนวทางการดำเนินโครงการ และแนวปฏิบัติที่ดีแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินโครงการ มีผู้เข้ามร่วมกว่า 65 คน

Gallery