โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง(Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


        เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน กิจกรรมวันแรก วันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครื่อข่ายสมาชิก 9 ภูมิภาคจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเดินทางเยี่ยมชม โครงการการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการกับการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมวันที่สอง วันที่ 27 กันยายน 2563 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และร่วมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานให้แก่คณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ/ผู้แทนจากสำนักงานประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา(สสอ.)

Gallery