การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2563


           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ นางสาวจรวยพร  สุดสวาสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารคณะและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ (Non-degree)  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรเทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยาฯ  และหลักสูตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหลักสูตร  ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

Gallery