ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม 

การประชุมในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมหารือและพิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบการประเมิน และประเด็นปัญหาในการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (REG) ให้สอดคล้องและความครอบคลุมในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ณ ห้องเสลา 5  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Gallery