การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education Program) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการ ทุกคณะ/วิทยาลัย จำนวน 180 คน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและส่งเสริมการจัดหลักสูตร Cooperative and Work Integrated Education Program (CWIE)  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถผลิตบัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารส่วนงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตร CWIE จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ บรรยายให้ข้อมูลในประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่

1.     “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”

โดย   ดร.อรสา ภาววิมล

                  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2.     “การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล CWIE ของกระทรวงการ

  อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

          โดย  นางชุลี  ศรีนวล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สป.อว.

                 นายอาณัติ จั่นเผือก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สป.อว.

Gallery