โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปเเบบ CWIE ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง


เอกสารแนบ (ไฟล์):

กำหนดการ

เอกสารแนบ (ลิงค์):

VDO การสัมมนา