โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Education disruption: ปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง