ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


             กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา และการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Gallery