กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียน e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และสนับสนุนการเรียนออนไลน์เพื่อทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะนอกสถานที่ 


ผู้กู้ยืมสามารถนับกิจกรรมจิตอาสาได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

2. หลักสูตรครบเครื่องเรื่องลงทุน (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

3. หลักสูตรกองทุนรวม The Series (ขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว)

4. หลักสูตรหมดหนี้มีออม (เริ่มใช้งานได้ 1 เม.ย. 63)

5. หลักสูตรลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน (เริ่มใช้งานได้ 1 เม.ย. 63)

Gallery