ตารางการจัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้แก่อาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


ด้วย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจัดหลักสูตรอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 15 หลักสูตร ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (ดังตารางการอบรมที่แนบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความรู้และทักษะในการออกแบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรายวิชาอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองบริการการศึกษาร่วมกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ของหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th


เอกสารแนบ (ไฟล์):

กำหนดการจัดอบรมออนไลน์