การจัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มหาวิทยาลัยนเรศวร


การอภิปราย หัวข้อ การจัดทำแผนการเรียนรู้ของรายวิชาตามแบบฟอร์ม มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น.