บุคลากร

งานพัฒนาหลักสูตร

     งานพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่กระบวนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร โดยให้เป็นไปตามนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นฝ่ายเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และนำเสนอวาระที่ผ่านสภาวิชาการให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติต่อไป รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่นำเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ในการให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร การจัดทำคู่มือหลักสูตรออนไลน์สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การดูแลฐานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวมไปถึงภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย


ณรงค์ฤทธิ์ ยะตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
โทรศัพท์
  • 0-5596-8306
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ประไพรัตน์ ไวทยกุล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8307
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทับทิม เหล่ากอ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
  • 0-5596-8307
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
กฤติกา กระต่ายน้อย
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8307
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ยศวัฒน์ โชติรัตนศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8318
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อรศิริ ภานุไพศาล
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
  • 0-5596-8307
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ทัศนีย์ กลมพุก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
  • 0-5596-8318
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
คำรณ สายโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8318
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พิมพ์กมล ชาญณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8318
หน้าที่ที่รับผิดชอบ