บุคลากร

ผู้อำนวยการ
จรวยพร สุดสวาสดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
โทรศัพท์
  • 0-5596-8301