บุคลากร

งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป

     งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มีหน้าที่ในการจัดการวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยประสารงานอาจารย์ผู้สอน และ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนในจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยความเรียบร้อยและตามผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และมาตรฐานหลักสูตร TQF


ประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
หัวหน้างานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ฐิติพงศ์ เดชมัด
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8332
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ภาชินี คงรอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ธนิดา มั่นคง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นิตย์รดี ยายอด
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เฉลิมเกียรติ รอดเกตุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
จิตติกาญจณ์ วงศ์สุคติเวช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8331
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
วิษณุ ยศเจริญ
พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
โทรศัพท์
  • 0-5596-8326
หน้าที่ที่รับผิดชอบ