บุคลากร

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา

     งานส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและดำเนินการกระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนิสิต ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


ภัทริกา สิงห์สถิตย์
หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8302
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศันสนีย์ หล่อศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8319
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศศินา สุขธรารัชต์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
  • 0-5596-8319
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
จุฑาทิพย์ พุ่มสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8316
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปัทม์ชนนันท์ ศรีพิพัฒนกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8317
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกตสุณี มั่นชาวนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8317
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พัชรี ขำไชโย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8316
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
วิไลพร ทองเกล็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8316
หน้าที่ที่รับผิดชอบ