บุคลากร

งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

     หน่วยทะเบียนนิสิตและประมวลผล มีหน้าที่กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลภายนอก เช่น การรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ จัดเก็บประวัตินิสิต ผลการเรียนนิสิต จัดทำสถิติที่มารายงานตัว บันทึกผลการเรียนรายวิชา ให้บริการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร บริการออกเอกสารทางการศึกษา และบริการดำเนินคำร้องประเภทต่าง ๆ เป็นต้น


วาสนา พาใจดี
หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
โทรศัพท์
 • 0-5596-8308
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พชรพรรณ ปลื้มวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8300
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ณิชาภา โสภณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8314
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พงษ์พิทักษ์ สุคำ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8315
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
สุณีย์ พาสพิษณุ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8315
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ณิชธนรัชต์ พิทักษ์สืบสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8300
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นัธทวัฒน์ เรืองรัศมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8324
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พรชนก สวนอภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8324
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เริงจิรา กลั่นดี
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8310
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
กิติวรา เมฆมงคล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8314
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

     หน่วยสนับสนุบสนุนการเรียนการสอน ดูแลพัฒนาระบบ แก้ไขปรับปรุง ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย (http://www.reg.nu.ac.th) และระบบริการการศึกษาในส่วนสำนักงาน (Back Office) และควบคุมการใช้ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารปราบไตรจักร และอาคารปราบไตรจักร 2


กฤช ฟักสีม่วง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8311
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เรณู เรือนคำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8310
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ภัทรวดี พันธ์เดช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8310
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
กฤศ นาคศิลปวิจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8311
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ญาณภัทร เรืองสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8311
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
วิรัตน์ ชื่นชอบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8310
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ณัฐสุดา พงษ์ตระกูล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8312
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อุ่นเรือน ภารังกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8312
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อนุ ภูมิผล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8358
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นิวัฒน์ พัชรชมพู
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8777
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
สงกรานต์ ชิดเชื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8427
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
พิเชษฐ์ มยุโรวาส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8427
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
นที จิระประภูศักดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8394
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
จารุวุฒิ แก้วกล่อม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8358
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
สุประดิษฐ์ จันทร์อิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8394
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เจษฎา มีช้าง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-2851
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ธีรพงศ์ สิงหเดช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8779
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
กิตติ วิตันติวงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-2851
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
หน่วยรับเข้าศึกษา
ศิวัช ทองด้วง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8309
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
จิตติมา พัดโบก
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8309
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ชาณิดา สอนลือ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์
 • 0-5596-8309
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อุกฤษฏ์ พันธ์ทรัพย์
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์
 • 0-5596-8305
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
คฑาเพชร สุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
 • 0-5596-8304
นักวิชการคอมพิวเตอร์
บานเย็น จันทร์อิน
พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน
โทรศัพท์
 • 0-5596-8316
หน้าที่ที่รับผิดชอบ