บุคลากร

หน่วยอำนวยการ

     หน่วยอำนวยการ เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานต่าง ๆ ภายในกองบริการการศึกษา โดยหน่วยอำนวยการรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานบุคคล งานบัญชีและการเงิน งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารปราบไตรจักร และโรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคาร QS) งานบริการทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น


นพวรรณ พานทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8303
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ศรีนุชา พันมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8322
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อนุสรณ์ มาอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8322
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
อทิตยา ทองอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8303
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
สมชาย ศิริโรจน์
นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์
  • 0-5596-8303
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปุรศักดิ์ คำก้อน
นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์
  • 0-5596-8778
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
วริศรา ยศทิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  • 0-5596-8303
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ชาญณาพัฒน์ พิทักษ์สืบสกุล
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์
  • 0-5596-8322
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
เพ็ญนภา เปพะนัส
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์
  • 0-5596-8322
หน้าที่ที่รับผิดชอบ