TH|EN

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

วันที่ 2 สิงหาคม 2562