ประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2558

แผนปฏิบัติการกองบริการการศึกษา
สรุปติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการกองบริการการศึกษา
สรุปติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการกิจกรรม

ปีงบประมาณ 2556

แผนปฏิบัติการกองบริการการศึกษา
สรุปติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการกิจกรรม