ประกันคุณภาพ

วิจัยสถาบัน
รายงานประสิทธิภาพและความต้องการการใช้สื่อการเรียนการสอนของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2553
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการประเมิน 360 องศา เพื่อพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การวิเคราะห์นิสิตเต็มเวลา (FUll - Time Equivalent Student : FTES) ประจำปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ความพึงพอใจอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองบริการการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553
การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
การติดตามผลโครงการอบรมวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554