ประกันคุณภาพ

รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริการการศึกษา 2561
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ประจำปี 2561
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการเคาเตอร์งานทะเบียนนิสิต
ผลการประเมินโครงการประชุมครูแนะแนวของหน่วยบริการรับเข้าศึกษา
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการประเมิน กองบริการการศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ 2555