โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (อังคาร 2 สิงหาคม 2562)