โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้: บริหารจัดการหลักสูตรสู่ผลประเมินระดับดีมาก (อังคาร 22 พฤษภาคม 2561)


อธิการบดีกล่าวเปิดงาน


การบรรยาย: ภาพรวมผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)


การบรรยาย: แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสู่ผลประเมินระดับดีมาก กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมีและชีวโมเลกุล


การบรรยาย: แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558