โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่