โครงการสัมมนาการวิชาการ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ปรับปรุงใหม่) และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์


แบบประเมินความคิดเห็น โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร


การบรรยาย : ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (ปรับปรุงใหม่) และการพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

 1. เส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา
 2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. การใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบรรยาย : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์
 1. การทวนสอบ
การบรรยาย : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
 1. การอภิปราย : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาานผลการเรียนของนิสิตกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป
 2. จิตนิสัย 16 อย่างที่ขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 21
การบรรยายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ : การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ P3BL
 1. เอกสารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 2. เอกสารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
 3. เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 4. เอกสารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
 5. เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
 6. เอกสารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 7. เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสตกส์และโซ่อุปทาน
 8. เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
 9. เอกสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์